Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

O projekcie w 2009


Systemowy Projekt Aktywizacji SPA w Bytomiu to oferta pomocy osobom, które potrzebują wsparcia i wzmocnienia motywacji w radzeniu sobie z codziennymi problemami i z poszukiwaniem pracy.

Projekt zapoczątkowany w ubiegłym roku, kontraktami socjalnymi, jest stale rozwijany. Aby osiągnąć większą skuteczność działań - w roku 2009 powstały, jako nowe inicjatywy, programy aktywności lokalnej (PAL) dla dwóch dzielnic: Bobrka i Rozbarku. Tegoroczną nowością jest też Klub Integracji Społecznej (KIS), działający w strukturze MOPR. Nowe inicjatywy poszerzyły wachlarz możliwości wsparcia osób wymagających pomocy w porównaniu z minionym rokiem, ale i grupę tych, którzy chcieliby skorzystać ze wsparcia poza kontraktami socjalnymi.

Bezpośrednie działania w projekcie są realizowane w ramach zadania aktywna integracja i działania środowiskowe. Planowane są zajęcia rozwijające - u uczestników projektu - kompetencje życiowe i umiejętności społeczno - zawodowe. Ponadto będą prowadzone kursy i szkolenia. Zapewnione też wsparcie ze strony pracowników socjalnych. Istotne jest to, że działania w projekcie zawsze skierowane są na indywidualne potrzeby konkretnych osób.

Wszystko to pozwoli uczestnikom SPA w Bytomiu zmniejszyć, lub pokonać, bariery psychologiczne, społeczne i zdrowotne, przyczyniające się do izolacji społeczno - zawodowej. Ponadto umożliwi nabycie czy wzrost umiejętności i kwalifikacji ułatwiających powrót bądź zaistnienie na rynku pracy, a tym samym przyczyni się do zwiększenia poziomu integracji społeczno - zawodowej mieszkańców Bytomia.

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt ten realizowany jest z Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL: Promocja Integracji Społecznej.

Wygenerowano w sekund: 0.02
2,902,447 unikalne wizyty