Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

O projekcie 2014-2015


Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu w latach 2014-2015

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu działa już siódmy rok. Obecna edycja obejmie lata 2014-2015. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego adresowanego do kobiet i mężczyzn (w wieku aktywności zawodowej) korzystających z pomocy społecznej. Celem SPA jest zwiększenie integracji społeczno-zawodowej wspomnianej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych (oraz ich otoczenia). Założony cel będzie możliwy do osiągnięcia poprzez działania w kierunku: zmniejszenia barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych (przyczyniających się do izolacji społeczno-zawodowej), zdobycia lub uzupełnienia umiejętności i kwalifikacji. Tak, by ułatwić powrót bądź zaistnienie na rynku pracy. Do poprawy jakości życia wykorzystana będzie również praca socjalna oraz działania o charakterze środowiskowym i aktywna integracja, między innymi poprzez instrumenty pozwalające podnieść samoocenę i przeciwdziałać stereotypom związanym z postrzeganiem płci. Ponadto, tak jak w latach poprzednich, będzie pracował Klub Integracji Społecznej (KIS) oraz asystenci rodziny. Zaś dla osób niepełnosprawnych przewidziano zajęcia rehabilitacyjne i możliwość działania w grupach samopomocy. Młodzież i dorośli w SPA skorzystają ze specjalistycznego poradnictwa czy treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. W celu pokonywania występujących problemów społecznych, w Bobrku, Karbiu i Śródmieściu będą kontynuowane programy aktywności lokalnej (PAL) wspierane przez animatorów lokalnych. W tegorocznym projekcie weźmie udział co najmniej 370 osób (w tym minimum 65% kobiet), 45 osób niepełnosprawnych, 20 wychowanków opuszczających pieczę zastępczą, w PAL-ach 106 kobiet i mężczyzn.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,450 unikalne wizyty