Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Niepełnosprawni w SPA w 2011 roku


17 sierpnia 2011 roku - Oferta Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu
Oferta Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu dla osób niepełnosprawnych jest skierowana do kobiet i mężczyzn posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. W ramach kontraktu socjalnego, który jest swego rodzaju umową zawieraną przez pracownika socjalnego z osobą zakwalifikowaną do projektu, każdy z uczestników może liczyć na różnorodny zakres działań mających na celu poprawę jakości życia oraz przełamanie barier powodujących izolację społeczno-zawodową. Do szczególnych form pomocy, jaką oferuje projekt można zaliczyć m. in.:
Trening kompetencji i umiejętności społecznych, a więc budowanie poczucia własnej wartości i stabilnej samooceny, wyznaczanie i osiąganie celów osobistych, nauka komunikacji interpersonalnej, asertywności i podejmowania decyzji oraz przewidywania ich konsekwencji.
Warsztaty z doradcą zawodowym pozwalające na określenie potencjału zawodowego, mocnych stron osoby niepełnosprawnej i przygotowanie jej do funkcjonowania na rynku pracy (w tym dostosowanie zawodu do możliwości wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności).
Konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego umożliwiające rozpoznanie potencjału osoby i możliwości przyszłej aktywności zawodowej, stworzenie indywidualnego planu działania w celu zdobycia nowych umiejętności i wyznaczenia kierunków rozwoju zawodowego.
Konsultacje ze specjalistami pozwalające uporać się z różnymi problemami osobistymi.
Warsztaty niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi i zespołem ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo jako wyjazdowa forma zajęć połączonych z rekreacją i rehabilitacją.
Grupy samopomocowe, w których uczestnicy o podobnej sytuacji życiowej mają możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania przyjaźni, ale również poszerzenia wiedzy w ramach interesujących ich zagadnień.
Celem opisanych przedsięwzięć jest wzrost umiejętności społecznych oraz zwiększenie integracji społecznej, a także podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy. Dodatkowym walorem całego przedsięwzięcia jest to, że podczas, gdy rodzice uczestniczą w zajęciach, ich małoletnie dzieci mają zapewnioną właściwą opiekę.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
16 czerwca 2011 roku - O uprawnieniach niepełnosprawnych do ulg i zniżek
W maju odbyło się kolejne spotkanie niepełnosprawnych uczestników projektu SPA w Bytomiu z pracownikiem socjalnym ds. osób niepełnosprawnych. Jego tematem były ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych.
Omówiono ulgi w komunikacji miejskiej KZK GOP oraz kolejowej. Uczestnicy spotkania interesowali się także możliwością ubiegania się o kartę parkingową. Pracownik socjalny omówił również ulgi w abonamencie radiowo-telewizyjnym, ulgi podatkowe, a także ulgi do dóbr kultury. Widać, że informacje o możliwościach ograniczenia bieżących wydatków mają dla naszych klientów duże znaczenie praktyczne.19 maja 2011 roku - Warsztaty z doradcą zawodowym
W maju rozpoczęły się warsztaty z doradcą zawodowym oraz konsultacje indywidualne dla niepełnosprawnych uczestników SPA w Bytomiu. Zajęcia z doradcą prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i testów. Cały cykl potrwa do czerwca i obejmie tematy związane z:
- określeniem własnego potencjału zawodowego i wykorzystaniem mocnych stron,
- funkcjonowaniem osoby niepełnosprawnej na rynku pracy w tym dogotowanie zawodu do możliwości wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,
- aktywnymi metodami poszukiwania pracy,
- przygotowaniem się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
Dla każdego uczestnika projektu przewidziane są konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym. Konsultacje mają na celu rozpoznanie potencjału uczestnika i możliwości przyszłej aktywności zawodowej, budowanie pozytywnego myślenia i zaufania do siebie, kreowanie własnego wizerunku, stworzenie indywidualnego planu działania. Każda uczestniczka i każdy uczestnik nauczy się także redagować dokumenty aplikacyjne - CV i list motywacyjny w oparciu o analizę ofert pracy pod kątem nabytych kwalifikacji i umiejętności.19 maja 2011 roku - Trening kompetencji i umiejętności społecznych
W kwietniu br. ruszył dla niepełnosprawnych uczestników projektu trening kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia odbywają się w 3 grupach po 28 godzin lekcyjnych.
Korzystają z nich niepracujący niepełnosprawni w wieku aktywności zawodowej - kobiety i mężczyźni, pobierający świadczenia z pomocy społecznej - wykluczeni społecznie. Celem treningu jest zmniejszenie barier psychologicznych i społecznych (przyczyniających się do izolacji społeczno-zawodowej), wzrost umiejętności społecznych oraz zwiększenie integracji społecznej, zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej możliwości wejścia lub powrotu na rynek pracy.
Zakres tematyczny treningu obejmuje następujące zagadnienia:
- budowa poczucia własnej wartości i stabilnej samooceny,
- wyznaczanie i osiąganie osobistych celów,
- komunikacja interpersonalna,
- asertywność,
- trening podejmowania decyzji i przewidywania konsekwencji.19 maja 2011 roku - Grupy samopomocowe
Od marca 2011 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu działają trzy grupy samopomocowe tworzone przez niepełnosprawnych uczestników Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. W skład obu grup wchodzą kobiety i mężczyźni z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, łącznie 38 osób. Celem spotkań jest zainicjowanie relacji samopomocowych oraz integracja społeczna. Wsparcia udziela im pracownik socjalny do spraw osób niepełnosprawnych, pozostający w ciągłym kontakcie ze swoimi podopiecznymi. Podczas spotkań poruszane są bieżące sprawy projektu oraz tematy związane z niepełnosprawnością, między innymi takie jak składanie wniosków o przyznanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych czy sanatoriów. W efekcie tych spotkań, wśród uczestników, nawiązują się przyjaźnie i więzi ułatwiające wspólne rozwiązywanie problemów związanych z poszukiwaniem pracy czy przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy wspierają się w trudnych chwilach, ale także dzielą się informacjami o sukcesach.
Działania podejmowane na rzecz niepełnosprawnych są nastawione na zmiany idące w kierunku poprawy jakości ich życia oraz pokonania izolacji społecznej - przy ich aktywnym udziale w tym procesie.19 maja 2011 roku - Kontynuacja spotkań grupowych
Od stycznia bieżącego roku trwa kontynuacja spotkań grupowych ubiegłorocznych uczestników Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu. Spotkania prowadzone są przez pracownika socjalnego ds. osób niepełnosprawnych i są odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez samych zainteresowanych. Celem jest kontynuacja relacji samopomocowych oraz integracja społeczna osób niepełnosprawnych. W 2010 r. zostały poruszone z uczestnikami m. in. następujące tematy:
- zbiórka dla powodzian,
- turnus rehabilitacyjny a sanatorium,
- ulgi i uprawnienia dla osób niepełnosprawnych,
- orzekanie o niepełnosprawności przez Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w Bytomiu,
- ABC pacjenta niepełnosprawnego,
- trener zatrudnienia wspieranego,
- ABC konsumenta-co warto wiedzieć o zakupach i reklamacjach?

W efekcie tych spotkań, wśród byłych uczestników nawiązały się przyjaźnie, wspólnie rozwiązywane są problemy takie, jak poszukiwanie zatrudnienia czy przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicy nadal wspierają się w trudnych chwilach, informując się wzajemnie o sukcesach i porażkach, a także o nowych ofertach pracy.

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,902,468 unikalne wizyty