Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Młodzież w SPA w roku 2011


13 grudnia 2011 roku - Co oferuje młodzieży SPA w Bytomiu...
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ma propozycję dla młodzieży rozpoczynającej samodzielne życie. W tym roku z oferty projektowej Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu skorzystało 30 młodych ludzi opuszczających rodziny zastępcze lub placówki opiekuńczo-wychowawcze. We współpracy z pracownikami socjalnymi Działu Wsparcia Rodziny dla każdego z nich opracowano indywidualny program usamodzielnienia realizowany poprzez liczne instrumenty aktywnej integracji takie, jak:
- wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych z usługą doradcy zawodowego warsztaty efektywnego zapamiętywania i uczenia się,
- wyjazdowy trening kompetencji życiowych z elementami zarządzania energią własną i poprawy własnego wizerunku,
- kurs prawa jazdy.

Zadanie instrumentów zastosowanych w projekcie to podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych oraz aktywizacja społeczna młodych kobiet i mężczyzn, którzy wchodząc w dorosłe życie zaczynają pełnić nowe role społeczne i stawiać czoła nowym wyzwaniom. Każdy z treningów oprócz zdobycia wiedzy pozwalał młodym ludziom na interesujące spędzenie wolnego czasu. Było to na przykład wyjście do restauracji, kawiarni, zwiedzanie miejsc atrakcyjnych turystycznie czy możliwość uczestniczenia w zajęciach sportowo-rekreacyjnych m. in. na lodowisku. Działania te pozwoliły młodzieży u progu jej dorosłości dostrzec własną wartość, przekonać się o różnych barwach codzienności i nauczyć się kreowania własnego świata.
Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Kontakt i szczegóły www.spa.mopr.bytom.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
14 lipca 2011 roku - Wyjazdowy trening kompetencji społecznych w zakresie motywacji i równości szans
W ramach Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu, w piątek 15 kwietnia 28 osób wyjechało do Ustronia na trzydniowy trening kompetencji. Młodzi ludzie, kobiety i mężczyźni, odbyli dwa rodzaje szkolenia.
Pierwszy to trening motywacji, jego zadaniem było określenie celu działania i realizacja. Podczas zajęć omawiano m. in. czynniki demotywujące, przeszkadzające w podjęciu działania oraz sposoby na budowanie motywacji, a także techniki motywacyjne. Krótko mówiąc próbowano znaleźć odpowiedź na pytanie: co zrobić, żeby nam się chciało chcieć ?
Drugi trening pod nazwą Równe szanse dotyczył szeroko pojętej nierówności, dyskryminacji i stereotypowego postrzegania świata. Zajmowano się szczególnie zagadnieniem równości szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.
We wspomnianych zajęciach chodziło o zmniejszenie barier psychologicznych i społecznych, powodujących izolację społeczno-zawodową, poprzez wzrost umiejętności społecznych oraz zwiększenie integracji społecznej.
Oprócz zdobywania wiedzy i umiejętności dla uczestniczek i uczestników wyjazdu przygotowano liczne atrakcje. Paintball, tor saneczkowy, wizyta w planetarium i w kinie to rozrywki, które pozwoliły zrelaksować się po wysiłku umysłowym. Weekend spędzony na nauce i atrakcyjnej rozrywce dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Wygenerowano w sekund: 0.02
2,902,476 unikalne wizyty