Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

O projekcie w 2011


SYSTEMOWY PROJEKT AKTYWIZACJI - SPA W BYTOMIU w roku 2011

Celem ogólnym projektu SPA jest zwiększenie integracji społeczno-zawodowej kobiet i mężczyzn - w wieku aktywności zawodowej - korzystających z pomocy społecznej, a zagrożonych wykluczeniem społecznym (lub wykluczonych) oraz ich otoczenia.
Osiągnięciu celu ogólnego podporządkowane są następujące cele szczegółowe:
- zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno-zawodowej,
- zdobycie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kwalifikacji, które ułatwiają powrót bądź zaistnienie na rynku pracy,
- rozwój i upowszechnienie pracy socjalnej przyczyniającej się do aktywnej integracji.

W celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów będzie prowadzona praca socjalna, działania o charakterze środowiskowym i aktywna integracja. Formy wsparcia zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb kobiet i mężczyzn uczestniczących w projekcie, jednak ze szczególnym uwzględnieniem problemów opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny, akademia rodzica i różni specjaliści pomogą rozwiązywać problemy rodzin.

Inne propozycje aktywnej integracji w roku 2011 to:
Kontynuacja działań KIS w oparciu o własnych specjalistów i grupy wsparcia. Asystent osób niepełnosprawnych oraz zajęcia rehabilitacyjne i grup samopomocy dla tej grupy klientek i klientów MOPR. Młodzież i dorośli w SPA skorzystają z treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe. Będą też kontynuowane programy aktywności lokalnej dla Bobrka i Rozbarku.

W roku 2011 w projekcie weźmie udział co najmniej 371 osób (w tym 223 kobiety, 38 osób niepełnosprawnych, 30 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym), z którymi planuje się zawarcie 331 kontraktów socjalnych. W dzielnicach - Bobrek i Rozbark będą kontynuowane programy aktywności lokalnej (PAL) dla 40 kobiet i mężczyzn. W bieżącym roku przewiduje się udział większej liczby kobiet, gdyż z analiz wynika, że jest to grupa szczególnie narażona na skutki różnych dysfunkcji.

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
Projekt ten realizowany jest z Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Priorytetu VII PO KL: Promocja Integracji Społecznej

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,448 unikalne wizyty