Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

O projekcie w 2010


Działania planowane w Systemowym Projekcie Aktywizacji - SPA w Bytomiu - w roku 2010

Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Projekt ten realizowany jest z poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach priorytetu VII POKL: Promocja Integracji Społecznej.
Cel ogólny projektu: zwiększenie poziomu integracji społeczno - zawodowej kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy MOPR w Bytomiu, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych oraz ich otoczenia.
Cele szczegółowe:
1) zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno - zawodowej,
2) zdobycie albo uzupełnienie umiejętności i/lub kwalifikacji, które ułatwiają powrót bądź zaistnienie na rynku pracy,
3) rozwój i upowszechnienie pracy socjalnej przyczyniającej się do aktywnej integracji.
Wszystkie wymienione cele dotyczą kobiet i mężczyzn korzystających z pomocy MOPR.

Co proponuje SPA w Bytomiu w roku 2010?

Narzędzia realizacji projektu to kontrakt socjalny (także dla osób niepełnosprawnych) i program aktywności lokalnej dla Bobrka i Rozbarku. Dla wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych przewidziano zawieranie indywidualnych programów usamodzielnienia (IPU).
Instrumenty aktywnej integracji proponowane w 2010 roku:
KIS - kontynuacja dotychczasowych działań.
Asystent rodziny - działania skierowane do rodzin wymagających wsparcia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
Planujemy w szczególny sposób wesprzeć niepełnosprawnych klientów MOPR - przez asystenta osób niepełnosprawnych, zorganizowanie zajęć rehabilitacyjnych i stworzenie grup samopomocy.
Młodzież w SPA - planowany: trening kompetencji i umiejętności społecznych wraz z usługą doradcy zawodowego oraz trening kompetencji życiowych. Nowością będzie udział młodzieży w zajęciach dziennikarsko-reporterskich.
Kontynuacja programów aktywności lokalnej dla Bobrka i Rozbarku
W ramach PAL przewiduje się działania o charakterze środowiskowym przy współdziałaniu z animatorem lokalnym. Uczestnicy PAL będą mogli korzystać z poradnictwa specjalistycznego oraz ze szkoleń zawodowych poprzedzonych konsultacjami z doradcą zawodowym.

Wygenerowano w sekund: 0.05
2,902,443 unikalne wizyty