Nasze logo


Człowiek - najlepsza inwestycja

Polecamy strony

Wiadomości 2008

23 styczeń 2009
W drodze ...

Za nami pierwszy rok realizacji Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu.
Mimo wielu przeciwności i chwil zwątpienia udało się naszymi działaniami objąć 407 osób, z czego 323 osoby zakończyły projekt zgodnie z zaplanowaną dla nich ścieżką reintegracji w projekcie.
Wydatkowano na ten cel ponad 2 mln. zł.
Było to pierwsze przedsięwzięcie tego typu i na taką skalę organizowane przez Ośrodek.
Nic więc dziwnego, że z dużymi obawami przystąpiliśmy do jego realizacji.

Tak relacjonuje to Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - Jacek Kudzior:
"Kiedy rozpoczynałem pracę na stanowisku Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu miałem świadomość, że jednym z kierunków działania Ośrodka w najbliższym czasie będzie konieczność przygotowania się do realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Moje wcześniejsze doświadczenia związane z Funduszami Europejskimi uświadamiały mi, że nie będzie to łatwe zadanie, a ocena Ośrodka pod kątem przygotowania do takiej nowej roli nie wypadała dobrze. Nie było komórki organizacyjnej w strukturze Ośrodka ani przynajmniej jednego pracownika, który miałby choć trochę doświadczenia lub wiedzy na temat funduszy strukturalnych i przyszłości jaka czeka Ośrodki w latach 2007 – 2013. Zespół, który dzisiaj realizuje SPA, to pracownicy, którzy od początku musieli poznać wszystkie zasady realizacji projektów, zapoznać się z wytycznymi, przejść ogromną ilość kursów i szkoleń, by w odpowiednim czasie skutecznie złożyć w Urzędzie Marszałkowskim dobrze napisany projekt i później go zrealizować.
Chyba nie byli przygotowani na pracę, która ich czekała, ale dzisiaj po zakończeniu roku mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że dali radę i to na bardzo dobrym poziomie. Tworząc projekt musieliśmy wszystko przygotować od zera. Określić docelowe grupy klientów, stworzyć wewnętrzne przepisy i instrukcje, zaplanować montaż finansowy projektu i harmonogram jego realizacji, a co najważniejsze przygotować dużą liczbę pracowników pracujących bezpośrednio przy jego realizacji. I tu też było dużo niepewności i obaw. By je rozwiać sięgnąłem po wsparcie najlepszych fachowców, by przygotowali pracowników socjalnych do pracy z klientem poprzez kontrakt socjalny. W ten sposób na początku roku przeszkolonych zostało 26 pracowników. Na zapytanie Marszałka Województwa „czy bierzemy wszystkie środki przeznaczone na zadania gminy i powiatu” czyli ok. 2,5 mln zł, odpowiedzieliśmy „tak, bierzemy”. I tak się zaczęła długa droga realizacji projektu, droga pod górkę, droga nieznana, ale droga, na którą Ośrodek nie mógł nie wejść i z której prędko nie zejdzie."


Doświadczenie nabyte w ostatnim roku oraz pozytywne efekty zadecydowały o kontynuacji projektu, który obecnie jest na etapie przygotowywania kolejnego wniosku o dofinansowanie wyznaczającego charakter działań podejmowanych w bieżącym roku.
Wszelkie informacje dotyczących postępów w przygotowaniach do rekrutacji i planowanych działaniach będzie można uzyskać za pośrednictwem pracowników socjalnych z Terenowych Punktów Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.
Wiemy, że tegoroczna realizacja projektu nie będzie lekka, ale wierzymy, że podejmowane działania będą przynosiły duże korzyści dla klientów Ośrodka i całego MOPR-u i w konsekwencji naszego miasta.


18 grudzień 2008
Warsztaty edukacyjne w toku...

Za nami dwa weekendy, podczas których klienci SPA uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych podnoszących kompetencje życiowe i umiejętności istotne dla funkcjonowania na rynku pracy.
Z zajęć stacjonarnych oraz wyjazdowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skorzystało prawie 300 dorosłych osób oraz spora grupa dzieci naszych uczestników.
Spotkania ze specjalistami odbywające się w Bytomiu, Węgierskiej Górce i Szczyrku, dały możliwość m.in.: podniesienia umiejętności interpersonalnych, oceny własnej wartości i wizerunku oraz podniesienia kompetencji społecznych i nabycia umiejętności autoprezentacji.


12 grudzień 2008
Zainicjowanie programów aktywności lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zainicjował opracowanie dwóch programów aktywności lokalnej skierowanych do mieszkańców Bytomia szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, których realizacja planowana jest w przyszłym roku.
Programy aktywności dla Rozbarku i Bobrka są narzędziami wdrażania projektu systemowego MOPR pn. Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Jest to nowoczesna forma pracy socjalnej, dotychczas nie wykorzystywana w pracy Ośrodka, która ma inicjować zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz dzielnicy i niewątpliwie stanowi wyzwanie dla pomocy społecznej.
W dniu 08 grudnia 2008 r. w Szkole Podstawowej Nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi odbyło się pierwsze spotkanie zespołu osób zaproszonych przez Prezydenta Bytomia Piotra Koja do opracowania programu dla dzielnicy Rozbark. Planowane działania mają być ukierunkowane na tzw. starą część Rozbarku, która w ocenie samych mieszkańców, jak i władz miasta, szczególnie ucierpiała w wyniku przemian społeczno-gospodarczych.
Spotkanie miało na celu analizę silnych i słabych stron społeczności lokalnej Rozbarku oraz ocenę szans i zagrożeń. Uczestnicy wypowiedzieli się również na temat występujących w dzielnicy problemów społecznych. Kolejne spotkania będą poświęcone wyłonieniu celów programu, zaplanowaniu działań służących realizacji tych celów oraz opracowaniu harmonogramu i budżetu.
Podobny charakter miały spotkania dotyczące Programu Aktywności Lokalnej dla Bobrka. W dniach 5 oraz 26 listopada spotkali się przedstawiciele instytucji zajmujących się sferą społeczną dzielnicy. Gospodarzem obu spotkań była Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16 przy ul. Rataja.W pierwszym ze spotkań uczestniczył również Prezydent, który przybliżył ideę programu i zachęcił do konstruowania planów na rzecz pozytywnych zmian w dzielnicy.


01 grudzień 2008
Konferencja SPA w Bytomiu

27 listopada 2008 roku w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu odbyła się konferencja dotycząca Systemowego Projektu Aktywizacji – SPA w Bytomiu współfinansowanego z Unii Europejskiej, którą zaszczycili swoją obecnością Prezydent Miasta Piotr Koj i Zastępca Prezydenta Adam Ciesiółka.
Celem konferencji było promowanie Projektu wśród społeczności lokalnej. Zaproszeni goście: Pan Cezary Miżejewski - Radca Ministra w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Pani Aurelia Włoch – metodyk pracy socjalnej oraz Pani Sonia Rzeczkowska - trener, doradca Europejskiego Funduszu Społecznego, w swoich wystąpieniach zapoznali uczestników z tematyką dotyczącą realizacji projektów z zakresu Integracji Społecznej.
Ponadto, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz pracownicy socjalni i sami klienci Ośrodka biorący udział w przedsięwzięciu SPA, dokonali prezentacji dotychczasowych działań.
Trudności i przeciwności napotykane w realizacji projektów, zdają się blednąć wobec sukcesu, jakim niewątpliwie jest stwierdzenie jednego z klientów Ośrodka przemawiającego na konferencji, który stwierdził, iż jego szczęście wynikające z udziału w Projekcie SPA jest porównywalne z wygraną w Lotto.


22 listopad 2008
Witamy na odświeżonej stronie projektu SPA w Bytomiu!

Przedstawiamy naszą stronę internetową Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu w zmienionej i ulepszonej wersji Systemu Zarządzania Treścią (CMS).
Strona została przystosowana dla osób słabowidzących (górny prawy róg, przyciski "- A +", które umożliwiają powiększenie czcionki całej zawartości treści strony).
Odświeżono wygląd i kolorystykę witryny, dodano Księgę Gości umożliwiającą Państwu wyrażenie swojej krótkiej opinii na temat Projektu SPA w Bytomiu i galerię zdjęć z wielu kursów i szkoleń realizowanych przez Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


13 listopad 2008
Doradzimy SPrAwnie !

SPA w Bytomiu umożliwia nabycie lub poszerzenie umiejętności zawodowych ułatwiających zaistnienie bądź powrót na rynek pracy. Realizacja proponowanych przez Nas kursów niestety dużymi krokami dobiega już końca. Równolegle do zajęć na kursach zawodowych trwają obecnie zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
Dają one Naszym uczestnikom np. możliwość zdiagnozowania własnych predyspozycji zawodowych i zapoznania się z techniką konstruowania dokumentów aplikacyjnych.
Takie działania są elementem kompleksowej odnowy społeczno-zawodowej klientów SPA.


17 październik 2008
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SPA !!!

W ramach projektu SPA można ,,zregenerować” swoje siły zawodowe i ,,obudzić” swoją gotowość do wejścia na rynek pracy!
Organizujemy dla naszych klientów szkolenia podnoszące lub poszerzające kwalifikacje zawodowe. Wśród tego typu zajęć, proponujemy już trwające lub wkrótce rozpoczynające się, szkolenia takie jak np.: barman-kelner, kucharz, krawiec, cukiernik czy operator sprzętu sprzątającego.
Wśród Pań dużym zainteresowaniem cieszy się np. kurs kasy fiskalnej, florystyka z elementami bukieciarstwa, opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci, oraz jak przystało na prawdziwe SPA, stylizacja paznokci z elementami wizażu.
Panowie, zdecydowanie częściej wybierają kurs magazyniera-hurtownika, palacza lub nabycie umiejętności w zakresie spawania.
Systemowy Projekt Aktywizacji - SPA w Bytomiu, pozwala również na oswojenie się z komputerem podczas zajęć z podstaw obsługi komputera i przełamanie barier językowych dzięki nauce j. niemieckiego.
Kształcimy profesjonalnego sprzedawcę, pracownika administracyjno-biurowego i pracownika ochrony.

Zapraszamy niepracujących klientów naszego Ośrodka do wzięcia udziału w kolejnych edycjach Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu i dziękujemy tym uczestnikom, którzy wykazują się sumiennością, dużym zaangażowaniem i rzetelnie współpracują ze swoim pracownikiem socjalnym.30 wrzesień 2008
Kolejne działania aktywnej integracji

W ramach Systemowego Projektu Aktywizacji - SPA w Bytomiu, prowadzone są kolejne działania z zakresu aktywnej integracji, w tym m.in. badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia, kursy prawa jazdy kat. B i C oraz kursy zawodowe takie jak np.: kurs fryzjerski czy kurs na instalatora wod-kan., co i gaz.


20 sierpień 2008
Kurs prawa jazdy kat. B wraz z warsztatami aktywizacji społecznej i zawodowej

W dniach od 7-14 sierpnia 2008r. w Ustroniu, odbyła się część teoretyczna "Kursu prawa jazdy kat. B wraz z warsztatami aktywizacji społecznej i zawodowej współfinansowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego" dla 10 osób.
Z zajęć mających na celu zdobycie wiedzy teoretycznej umożliwiającej przystąpienie do egzaminu z prawa jazdy oraz ze spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem skorzystała młodzież biorąca udział w Systemowym Projekcie Aktywizacji – SPA w Bytomiu realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.
Kurs w części praktycznej nauki jazdy będzie kontynuowany na terenie naszego miasta do 30 listopada.


20 sierpień 2008
Zawarcie umowy na realizację Projektu SPA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zawarł umowę z Instytucją Pośredniczącą - Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, dotyczącą realizacji Systemowego Projektu Aktywizacji – SPA w Bytomiu, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).


20 sierpień 2008
Cykliczne spotkania grupowe w ramach SPA

W ramach Systemowego Projektu Aktywizacji – SPA w Bytomiu, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) obecnie odbywają się cykliczne spotkania grupowe uczestników prowadzone przez pracowników socjalnych.
Celem spotkań jest zainicjowanie relacji samopomocy wśród uczestników projektu oraz rozpoczęcie procesu integracji społecznej.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.


20 sierpień 2008
SPA w Bytomiu

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną projektu pt. Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Projekt ten zawiera się w Priorytecie VII PO KL: Promocja Integracji Społecznej.

Celem ogólnym projektu SPA jest zwiększenie integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych oraz ich otoczenia, a realizowany będzie za pośrednictwem celów szczegółowych, którymi są:
1. Zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych, zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno - zawodowej.
2. Zdobycie lub uzupełnienie umiejętności i/lub kwalifikacji, które ułatwiają powrót bądź zaistnienie na rynku pracy.
3. Rozwój i upowszechnienie pracy socjalnej przyczyniającej się do aktywnej integracji.

Działaniami w ramach realizowanego przedsięwzięcia objęta zostanie grupa docelowa 345 osób, w tym osoby niepełnosprawne i wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, które:
1. Korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.
2. Są w wieku aktywności zawodowej.
3. Nie pracują.
4. Nie korzystały dotychczas z tej samej formy wsparcia w projektach realizowanych w ramach Działania 1.3 PO KL.

Planowana realizacja umożliwi uczestnikom zmniejszenie barier psychologicznych, społecznych i zdrowotnych przyczyniających się do izolacji społeczno - zawodowej, zwiększy lub umożliwi nabycie umiejętności i kwalifikacji ułatwiających powrót bądź zaistnienie na rynku pracy, a tym samym przyczyni się do zwiększenia poziomu integracji społeczno - zawodowej mieszkańców Bytomia.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Polecamy SPA w Bytomiu !


20 sierpień 2008
Złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

W związku z zakończeniem naboru wniosków przez Wydział EFS Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu systemowego na 2008 rok w ramach Priorytetu VII: Promocja integracji społecznej; Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Wygenerowano w sekund: 0.01
2,902,477 unikalne wizyty